TÜZÜK

İPEKYOLU KÜLTÜR-SANAT  GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı, Merkezi
 Adı ve Merkezi
 Madde 1- Derneğin Adı       : İPEKYOLU KÜLTÜR-SANAT GENÇLİK VE  SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ”dir.
Derneğin Merkezi       : Gaziantep’dir.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı ;
Derneğin Amacı :
 Madde 2- Dernek, Gaziantep başta olmak üzere, yerel, ulusal ve evrensel; kültür ve halkbilimi  ( folklor ), halk oyunları değerlerini, sanat ve sporunu bilimsel tekniklerle araştırıp korumayı, geleneksel ve çağdaş gösterimlerle sunumunu yaparak, yaygınlaşmasını amaç edinir. Yerel, ulusal ve evrensel, kültür, sanat, gençlik ve spor etkinlikleriyle toplumun ve gençlerin, beden ve ruh sağlığını koruyarak, sosyalleşmesine katkıda bulunur. Toplumun ve gençlerin dünya barışı için; kültür, sanat ve sporu, araç olarak benimsemesini sağlar. Bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere, anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara, bağlı kalır; amaç uğruna Atatürk ilke ve inkılâplarından sapmadan çalışır. Dernek siyasi faaliyette bulunamaz.
Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı
Madde 3- Dernek, aşağıda belirtilen çalışma konuları ve biçimleri çerçevesinde, faaliyet alanını kapsayacak çalışmaları yapar.
 1- Gaziantep kültürünü, halkbilimi (folklor), etnoğrafya, tarih gibi değerlerini,  araştırır, derler ve inceler, kurultay, çalıştay, kongre, bilgi şöleni (sempozyum), konferans düzenler.  Bu kültürü yaşatabilmek için araştırma sonuçlarını kitap, dergi, bülten, broşür, el ilanı, gazete, internet ve tüm yazılı, görsel, süreli ve süresiz basın yayın organlarıyla yayınlar ve sunar.
 2- Gerekli izinler alınarak, yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube, temsilcilik açabilir ve temsil edebileceği üst birlik ve derneklere üye olabilir.
 3- Ülkemizde, Avrupada ve Dünyada ortak kültür değerleri ile sanatsal dolaşım oluşturmak ve paylaşmak için; ulusal ve uluslararası Avrupa Birliği destekli ortaklıklar ve porojeler yapar veya destekler.
 4- Dernek kendi bünyesinde sosyal, bilimsel, kültürel, folklorik, sanatsal ve sportif topluluklar, kollar ve dallar kurar. Kurulmuş olanları destekler ve ödüllendirir.
 5- Türk Halkbilimi ( folklor ) çalışmaları yapar; toplumun doğum, evlenme ve ölüm arasındaki gelenek görenek evrelerini araştırır, derler, inceler, değerlendir ve yayınlar.
TAMAMI:  TUZUK.DOC